Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

ELITUR TRANS S.R.L., cu sediul social în adresa Str. Sarului nr. 51 A, com. Bobicești, sat Mirila, Olt, CUI 15241791, J28/110/2003 oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

ELITUR TRANS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului.Ambalajul trebuie protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive , putandu-se realiza, dupa caz,  utilizand cutii de carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

 Transportul impune ambalarea astfel încât conţinutul trimiterilor să fie suficient protejat față de manipularea cauzată de echipamentele aferente, condiţii climatice variate, unde este cazul și manipulare mecanică (înălțimea de cădere în diagonală de la 80 cm). 

Expeditorul este responsabil de asigurarea etanșeității recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, care să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și/sau producerea de pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare, manipulare, transport și livrare a trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri.

Trimiterile poștale trebuie să fie închise de către expeditor. Nu se ridică/primesc trimiteri poștale nesigilate.

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ELITUR TRANS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

ELITUR TRANS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale sunt :

  • 210 mm x 297 mm (format A4) pentru plicuri;
  • 50 cm x 70 cm x 120 pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 de kg.

ELITUR TRANS S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

ELITUR TRANS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

ELITUR TRANS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale. 

ELITUR TRANS S.R.L. nu furnizează servicii poştale având ca obiect bunuri cu valoare declarată.

Preluarea trimiterilor poștale se realizează doar la punctele de acces deservite de personal ale ELITUR TRANS S.R.L., iar predarea trimiterilor poștale se realizează exclusiv la punctele de contact deservite de personal ale ELITUR TRANS S.R.L., personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală numai pe baza de semnatură de primire aplicată pe nota de transport . Aplicarea semnaturii de către destinatar/persoana autorizată nu exclude însă obligaţia acestuia/acesteia de a-şi dovedi identitatea printr-un document corespunzător.

În cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), ELITUR TRANS S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz (avizarea se poate face prin mijloace electronice; în situația în care furnizorul nu este în posesia numărului de telefon, avizarea se va face pe suport hârtie la adresa acestuia) care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

ELITUR TRANS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 3 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, ELITUR TRANS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, ELITUR TRANS S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea ELITUR TRANS S.R.L.

ELITUR TRANS S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

ELITUR TRANS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale, astfel:

  • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale sau partiale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, ELITUR TRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale , după cum urmează:

  • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului calculat cota parte greutatii lipsa , în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

ELITUR TRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile trimiterilor poştale interne.

ELITUR TRANS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

  • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
  • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
  • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

ELITUR TRANS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale.

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale ELITUR TRANS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa Str. Sarului nr. 51 A, com. Bobicești, sat Mirila, Olt sau prin e-mail, la adresa office@elitur-trans.ro.

ELITUR TRANS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii ELITUR TRANS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de propriii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicând analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către ELITUR TRANS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, ELITUR TRANS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa Str. Sarului nr. 51 A, com. Bobicești, sat Mirila, Olt.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale ELITUR TRANS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de 1 an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a ELITUR TRANS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi ELITUR TRANS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.