Logo Elitur Trans

Termeni și condiții coletărie

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

1.PREAMBUL

1.1.Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale reglementează raporturile contractuale între subscrisa ELITUR TRANS S.R.L., cu sediul social în adresa Str. Sarului, nr. 51 A, sat Mirila, Comuna Bobicesti, jud. Olt, CUI 15241791,  J28/110/2003,  în calitate de furnizor de servicii poștale şi utilizatori, care ne remit în vederea colectării, sortării, transportului și livrării trimiteri poştale, cu aplicabilitate generală, inclusiv asupra și în legătură cu orice terțe persoane care ar avea interes în legătură cu serviciul poștal respective.

1.2. Prin comandarea de Servicii poștale prin intermediul furnizorului ELITUR TRANS S.R.L., utilizatorul își exprimă acordul expres ca orice serviciu contractat să poată fi prestat și prin intermediul subcontractorilor, ELITUR TRANS S.R.L.  păstrând răspunderea contractuală față de utilizator.

1.3. In momentul predării trimiterii postale, clientul accepta termenii si conditiile de furnizare a serviciilor postale expuse in acest document , pentru el si pentru orice alta persoana care are interes in expediere, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

2. CONDIŢII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POŞTALE ÎN REŢEAUA POŞTALĂ ELITUR TRANS S.R.L.

2.1. ELITUR TRANS S.R.L., oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii: ELITUR TRANS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător naturii bunului, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului.

2.2. Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ELITUR TRANS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

2.3. Ambalajul trebuie protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive , putandu-se realiza, dupa caz,  utilizand cutii de carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate. Transportul impune ambalarea astfel încât conţinutul trimiterilor să fie suficient protejat față de manipularea cauzată de echipamentele aferente, condiţii climatice variate, unde este cazul și manipulare mecanică (înălțimea de cădere în diagonală de la 80 cm).

2.4. Expeditorul este responsabil de asigurarea etanșeității recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, care să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și/sau producerea de pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare, manipulare, transport și livrare a trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri.Trimiterile poștale trebuie să fie închise de către expeditor.

2.5. Nu se ridică/primesc trimiteri poștale nesigilate.

2.6. Expeditorul trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai multe trimiteri poștale individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.

2.7. Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

2.8. ELITUR TRANS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

2.9. Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale sunt :

– 210 mm x 297 mm (format A4) pentru plicuri greutate maxima este de 3 kg;

–  50 cm x 70 cm x 120 pentru colete, iar greutatea maximă admisă a unui colet postal este de 31,5 kg.

2.10. Unitatea minimă de taxare este de 1 kg (rotunjirea greutății se realizează prin majorare, atunci când greutatea depășește 0.50 grame).

2.11. Fiecare trimitere poştală se indentifică în reţeaua poştală a ELITUR TRANS S.R.L  printr-un număr unic de transport (AWB).

3. ELITUR TRANS S.R.L. exclude de la colectare, sortare, transport si livrare urmatoarele:

3.1. Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

3.2. Trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

3.3. Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;

3.4. Trimiteri poștale care au ca obiect bunuri cu valoare specială, cum ar fi metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri, blănuri, covoare; bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau certificate de valoare similare;

3.5. Arme de foc așa cum sunt definite de lege referitoare la arme de foc din România, o țară de tranzit sau țara de expediere/destinație;

3.6. Trimiterile poştale care prin modalitatea de ambalare pot cauza deteriorări unor bunuri sau pot pune în pericol persoane, mediul etc;

3.7. Bunuri perisabile, produse alimentare, animale vii sau moarte, materiale pentru examinări medicale sau biologice, deşeuri medicale, rămășițe umane sau animale, părți ale corpului sau organe;

3.8. Bunuri primejdioase, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

3.9. ELITUR TRANS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

3.10. În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

4. CONDITII DE CALITATE.

4.1. ELITUR TRANS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

4.2. ELITUR TRANS S.R.L. nu furnizează servicii poştale având ca obiect bunuri cu valoare declarată.

4.3. Preluarea trimiterilor poștale se realizează doar la punctele de acces deservite de personal ale ELITUR TRANS S.R.L., iar predarea trimiterilor poștale se face la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata să primească trimiterea poștală ori la punctul de contact al  deservit de personal ELITUR TRANS S.R.L.,  personal  către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale.

4.4. ELITUR TRANS S.R.L. va preda destinatarului/persoanei autorizate să primească trimiterea poştală numai pe baza de document de identitate. Destinatarul/persoana autorizată are obligaţia acestuia/acesteia de a-şi dovedi identitatea printr-un document corespunzător.

4.5. Toate serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale , furnizate de către ELITUR TRANS S.R.L., pot fi prestate fie utilizând mijloace proprii, fie prin intermediul unor subcontractori.

4.6. În cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), ELITUR TRANS S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz (avizarea se poate face prin mijloace electronice; în situația în care furnizorul nu este în posesia numărului de telefon, avizarea se va face pe suport hârtie la adresa acestuia) care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile incepand cu ziua urmatoare avizarii destinatarului trimiterii postale.

4.7. În caz de nerespectare a timpilor de livrare şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, ELITUR TRANS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

4.8. În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, ELITUR TRANS S.R.L. va păstra la dispoziţie in depozitele sale aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Clientul va primi o notificare prin care este instiintat ca are obligatia de a ridica trimiterea postala, precum si denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al depozitului ELITUR TRANS S.R.L. de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

4.9. Exceptand perioada avizata de mai sus, incepand cu a sasea zi pentru cazul trimiterilor postale interne si cu a unsprezecea  zi pentru cazul trimiterilor postale internationale, pentru pastrarea fiecarei trimiteri postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, ELITUR TRANS S.R.L. va percepe o taxă de depozitare în sumă de 2 lei/zi calendaristică de întârziere, până la data ridicării efective a trimiterilor postale.

4.10. Pe întreaga perioadă de păstrare de 9 luni expeditorul poate plăti integral tariful si poate solicita restituirea trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul solicită restituirea trimiterii poştale, trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de păstrarea acesteia.

 4.11.Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului de pastrare.

5. OBLIGATIA DE RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE

 5.1. ELITUR TRANS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

5.2. Termenul în care expeditorul poate solicita dovada de livrare sau de depunere a trimiterii poştale interne este de 9 luni de la data colectării de către furnizor, iar termenul de comunicare a acesteia către expeditor va fi de 30 zile calendaristice de la solicitare, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

5.3. ELITUR TRANS S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

6.RASPUNDEREA  ELITUR TRANS S.R.L.

6.1. ELITUR TRANS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale sau parțiale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

6.2. În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, ELITUR TRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului.

6.3. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

6.4. La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

6.5. În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

6.6. Expeditorul poate renunta, in favoarea destinatarului, la dreptul de despagubire care ii revine.

6.6. ELITUR TRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile trimiterilor poştale interne.

7. CAZURI DE EXONERARE A RASPUNDERII

7.1. ELITUR TRANS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

  1. a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
  2. b) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
  3. c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

7.2. ELITUR TRANS S.R.L. nu este răspunzătoare și nu îi pot fi imputate pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea trimiterilor poștale.

8. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR PRIMITE DE LA UTILIZATORI

8.1. ELITUR TRANS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale.

8.2. Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

8.3. Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale ELITUR TRANS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa Str. Sarului nr. 51 A, com. Bobicești, sat Mirila, Olt sau prin e-mail la adresa: office@elitur-trans.ro.

8.4. ELITUR TRANS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire,  prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

8.5. În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

8.6. Reprezentanţii ELITUR TRANS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de propriii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

8.7. Reclamaţia va fi soluţionată (implicând analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către ELITUR TRANS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

8.8. În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, ELITUR TRANS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa Str. Sarului nr. 51 A, com. Bobicești, sat Mirila, Olt.

8.9. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale ELITUR TRANS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de 1 an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

 

9. RĂSPUNDEREA EXPEDITORULUI

9.1. Expeditorul răspunde pentru pagubele cauzate ELITUR TRANS S.R.L.  prin nerespectarea obligaţiilor sale.

10. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

10.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere ELITUR TRANS S.R.L., în cazul neexecutării obligaţiilor asumate.

10.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică ELITUR TRANS S.R.L. să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate. În cazul în care invocă forţa majoră, ELITUR TRANS S.R.L.  are obligaţia să o aducă la cunoştinţa expeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masă, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore şi încetarea acesteia se vor comunica în maximum 15 zile de la apariţie.

10.3. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică ELITUR TRANS S.R.L. să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1.Contractul individual încheiat între expeditor sau integrator şi furnizorul ELITUR TRANS S.R.L. încetează în unul dintre următoarele cazuri:

  1. a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;
  2. b)  prin acordul părţilor;
  3. c) la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 4.8;
  4. f) prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poştale;
  5. g) de drept, când, după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale; în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept.

12. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII
12.1. Legea aplicabilă  este legea română.

12.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu aceste Conditii generale de furnizare a serviciilor postale, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în lipsa acordului părţilor, prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente de la sediul furnizorului de servicii postale.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a ELITUR TRANS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi ELITUR TRANS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Aveti nevoie de ajutor ?
Call Now Button